NIP 020017
Nama Samsuri
Unit Kerja BAUK
Jabatan Staf BAUK
Email samsuri@stiki.ac.id
Telp. ext (0341) 564006 . 20